Danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
vv-trien-khai-nghi-dinh-so-482024nd-cp-ngay-0952024-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị định
cong-dien-ve-viec-chu-dong-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2024-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
chi-thi-ve-viec-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-sau-ky-nghi-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Chỉ thị
vv-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-ninh-binh-premier Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-mua-dong-xuan-nam-2023-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-10-nam-quan-the-danh-thang-trang-an-duoc-unesco-ghi-danh-la-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-2014-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-little-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-xuan-anh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-moma-paris Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-quyet-liet-dong-bo-phong-chong-khong-che-benh-dich-ta-lon-chau-phi Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-thuc-hien-chi-dao-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-dam-bao-an-ninh-an-toan-cho-khach-du-lich-ve-sinh-moi-truong-tai-cac-khu-diem-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-hop-nhat-thong-tu-so-132023tt-bvhttdl-va-thong-tu-so-102013tt-bvhttdl-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao-va-nghi-dinh-so-1812013nd-cp-ngay-14-thang-11-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ke-hoach-phat-trien-ha-tang-so-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Kế hoạch
vv-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-cac-noi-dung-nhiem-vu-tai-ke-hoach-so-67kh-ubnd-ngay-1452023-cua-ubnd-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-962023nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-644cd-ttg-ngay-1372023-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
tang-cuong-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phi-vat-the Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ke-hoach-thuc-hien-nghi-dinh-so-132023nd-cp-ngay-1742023-cua-chinh-phu-ve-bao-ve-du-lieu-ca-nhan Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
cong-dien-ve-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-1 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
vv-chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-gan-bien-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-dien-ve-viec-chan-chinh-tang-cuong-trach-nhiem-va-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-kho-khan-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Công điện
hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
ke-hoach-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-suc-khoe-tinh-duc-vi-thanh-nien-thanh-nien-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Kế hoạch
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-dam-bao-an-ninh-mang-an-toan-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
kiem-tra-danh-gia-cong-tac-dam-bao-an-ninh-mang-an-toan-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-chu-dong-phong-chong-sat-lo-dam-bao-an-toan-tinh-mang-va-tai-san-cua-nhan-dan-truoc-va-trong-mua-mua-lu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
qd-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
vv-chu-dong-phong-chong-sat-lo-dam-bao-an-toan-tinh-mang-va-tai-san-cua-nhan-dan-truoc-va-trong-mua-mua-lu Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Công điện
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-052023tt-bnv-ngay-0352023-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-to-chuc-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-cao-giua-nhiem-ky-dai-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-tham-dinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tuan-du-lich-ninh-binh-tu-ngay-275-0462023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-khai-mac-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-doan-khao-sat-gioi-thieu-san-pham-du-lich-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
dang-ky-tham-gia-lop-tap-huan-ve-bao-ve-moi-truong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-ho-tro-tuyen-truyen-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-phan-cong-tai-ke-hoach-so-80kh-bcd-cua-bcd-chuyen-doi-so-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-bao-chi-viet-ve-de-tai-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-75-nam-ngay-chu-tich-ho-chi-minh-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-kiem-tra-giam-sat-chat-luong-csltdl-toan-quoc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-kiem-tra-dam-bao-chat-luong-he-thong-co-so-luu-tru-du-lich-viet-nam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
vv-cung-cap-ho-so-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-tren-cong-thong-tien-dien-tu-cua-tinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-an-toan-giao-thong-duong-bo-toan-cau-tai-viet-nam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ve-viec-thanh-lap-to-marketing-online-du-lich-ninh-binh-tren-cac-nen-tang-so-cua-trung-tam-thong-tin-xuc-tien-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phe-duyet-danh-sach-ra-soat-bo-sung-quy-hoach-nhiem-ky-2021-2026-nhiem-ky-2026-2031-dien-lanh-dao-so-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-tang-cuong-truyen-thong-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-shisha-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-kinh-doanh-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-10ct-ttg-ngay-1932023-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-trong-tinh-hinh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
cong-van-ve-viec-so-ket-giua-nhiem-ky-nhiem-ky-2020-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dai-o-dong-vat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-nghi-le-304-va-015-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-chu-dong-ung-pho-voi-mua-dong-kem-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-293cd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-nhan-vien-hop-dong-va-tap-the-cac-phong-don-vi-truc-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-le-304-015-va-cao-diem-du-lich-he-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-day-manh-tuyen-truyen-tren-mang-xa-hoi-ve-hoat-dong-cua-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-va-le-304-0152023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-le-304-015-va-cao-diem-du-lich-he-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tuyen-sinh-di-dao-tao-dai-han-o-nuoc-ngoai-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
vv-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-le-phi-va-phuong-an-gia-dich-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thanh-lap-ban-quan-tri-he-thong-app-du-lich-thong-minh-ninhbinhtouirsminfo-va-quan-tri-he-thong-camera-ai-tai-cac-khu-diem-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-nghi-le-304-va-015-va-cac-hoat-dong-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-le-hoi-hoa-lu-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dam-bao-an-ninh-an-toan-hieu-qua-cac-hoat-dong-du-lich-le-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2023-le-hoi-hoa-lu-nam-2023-ky-nghi-le-30-thang-4-va-01-thang-5-va-tuan-du-lich-ninh-binh-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-to-chuc-hoat-dong-nhan-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-ngay-quoc-te-lao-dong-15 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
to-trinh-ve-viec-de-nghi-xay-dung-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-nsnn-nam-2023-cua-so-du-lich-ninh-binh-de-lap-dat-02-man-hinh-led-phuc-vu-cong-tac-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-soan-thao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1112022nd-cp-ngay-30122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-chat-luong-dich-vu-trong-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-giao-nhiem-vu-thuc-hien-cac-chuong-trinh-nghi-quyet-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-thu-2-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
cong-van-gop-y-vao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
cong-van-ve-viec-ra-soat-quan-ly-hoat-dong-cac-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-cham-diem-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-tham-dinh-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-so-cap-huyen-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
dang-ky-can-bo-cong-chuc-di-dao-tao-cao-cap-chinh-tri-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-cu-can-bo-cong-chuc-di-hoc-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-va-tuong-duong-khoa-11-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-ra-soat-thoi-hieu-xep-hang-va-cac-dieu-kien-kinh-doanh-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
cong-van-gop-y-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-gui-doi-tuong-chiu-su-tac-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-cua-so-du-lich-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-dam-bao-an-toan-thuc-pham-nang-cao-chat-luong-nong-lam-thuy-san-nam-2023-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-ra-soat-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-phuong-an-doi-voi-gia-dich-vu-kinh-doanh-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-tren-dan-gia-suc-gia-cam Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-thuc-hien-thong-tu-so-022023tt-bvhttdl-ngay-21022023-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-hoc-lop-boi-duong-tieng-anh-bac-3-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tai-cac-bep-an-tap-the-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-du-an-giam-thieu-rac-thai-nhua-trong-linh-vuc-du-lich-viet-nam-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-111qd-bvhttdl-ngay-19012023-cua-bo-vhttdl Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-111qd-bvhttdl-ngay-19012023-cua-bo-vhttdl Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
dang-ky-du-tuyen-sinh-chuong-trinh-hoc-bong-thac-si-phat-trien-nguon-nhan-luc-jdc-tai-nhat-ban-khoa-hoc-2023-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
kiem-tra-giam-sat-cua-dang-uy-so-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-nang-cao-chat-luong-va-hieu-qua-cong-tac-dan-van-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-xay-dung-chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-80-nam-ra-doi-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-trien-khai-luat-dien-anh-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
de-xuat-chi-tieu-nang-ngach-cong-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062023tt-btc-ngay-31012023-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
de-nghi-bao-cao-cong-tac-thu-phi-le-phi-gia-dich-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-trien-khai-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
phan-cong-trach-nhiem-tham-muu-thu-c-hien-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ke-hoach-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-thuc-hien-thong-tu-so-122022tt-bnv-ngay-30122022-cua-bo-truong-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-o-nguoi-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
cong-van-dam-bao-phong-chong-dich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-thong-ke-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
ve-viec-de-xuat-nhiem-vu-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trung-quoc-dieu-chinh-chinh-sach-phong-chong-dich-va-xuat-nhap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phoi-hop-ho-tro-tuyen-truyen-quang-ba-le-hoi-hoa-ban-nam-2023-va-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-tinh-dien-bien-lan-thu-vii Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-theo-doi-cap-nhat-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-thuc-day-thu-hut-khach-du-lich-quoc-te-vao-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-di-san-van-hoa Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-danh-muc-van-ban-qppl-con-hieu-luc-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-phan-cong-can-bo-thuong-truc-tiep-cong-dan-va-xu-ly-don-thu-cua-so-du-lich-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-dong-thuan-su-dung-hinh-anh-minh-hoa-bien-tap-xuat-ban-sach-di-tich-va-danh-thang-ninh-binh-tap-i Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-va-mua-le-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-ho-so-de-nghi-xay-dung-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-nam-2022-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
cong-van-ve-viec-trieu-tap-hoc-nghi-quyet-tw-6 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dip-tet-duong-lich-va-chao-don-nam-moi-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-du-kien-lich-thi-dau-the-thao-thanh-tich-cao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-bo-truong-nguyen-hong-dien-tai-hoi-nghi-cong-tac-chuan-bi-tet-binh-on-thi-truong-dip-cuoi-nam-2022-va-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thong-tu-so-15tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cao-diem-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-dip-truoc-trong-va-sau-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-va-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
de-xuat-co-che-chinh-sach-vung-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-to-chuc-cac-lop-dao-tao-boi-duong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1002022nd-cp-ngay-07122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ra-soat-xay-dung-chi-tieu-huong-dan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-242022tt-btttt-ngay-30112022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-tu-ke-khai-danh-gia-cham-diem-theo-huong-dan-thuc-hien-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-cung-cap-thong-tin-dia-diem-an-nghi-luu-tru-phuc-vu-to-chuc-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
dieu-chinh-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dam-bao-an-ninh-an-toan-va-van-minh-du-lich-doi-voi-cac-hoat-dong-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-1009qd-ubnd-ngay-28112022-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-phan-loai-thu-gom-xu-ly-rac-thai-chat-thai-ran Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-hoc-tap-nq-ngay-29112022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ke-hoach-hoc-tap-nq-lan-thu-6 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
huong-dan-kiem-diem-chi-bo-dang-vien-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-chuc-chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong-va-mot-so-thanh-pho-lon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
de-nghi-tham-dinh-va-phe-duyet-ho-so-de-xuat-cap-do-an-toan-he-thong-thong-tin Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-va-10-thang-nam-2022-nhiem-vu-trong-tam-thang-11 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-bien-tap-du-lieu-ung-dung-du-lich-thong-minh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tiep-tuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-562012nd-cp-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
huong-dan-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
de-xuat-danh-muc-tthc-ra-soat-danh-gia-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
moi-du-hoi-nghi-trien-khai-thong-tin-so-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-nhu-cau-tham-gia-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-cong-nghe-thong-tin-an-toan-thong-tin-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-tham-gia-doan-cong-tac-lam-viec-voi-ubnd-cac-huyen-ve-tinh-hinh-phat-trien-du-lich-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
huong-dan-cong-tac-xet-khen-thuong-tong-ket-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
vv-huong-dan-trien-khai-cong-tac-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
thong-bao-thoi-gian-lam-viec-voi-ubnd-cac-huyen-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
ke-hoach-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-va-lao-dong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-82-khtu-ngay-1682022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-va-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022022tt-vpcp-ngay-19102022-cua-van-phong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-to-kiem-tra-cong-vu-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phoi-hop-cung-cap-thong-tin-ve-nguoi-phat-ngon-cua-co-quan-don-vi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-lam-viec-voi-cac-huyen-thanh-pho-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-va-tuong-duong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-le-tan Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-du-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-lam-viec-voi-cac-huyen-thanh-pho-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
phoi-hop-to-chuc-festival-ket-noi-di-san-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
xin-y-kien-ve-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-trong-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-mot-so-noi-dung-cung-cap-thong-tin-tren-website-cua-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tong-ra-soat-kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
de-nghi-nop-de-tai-sang-kien-giai-phap-cong-tac-chuan-bi-binh-xet-khen-thuong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-buong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-cong-tac-nam-2022-va-de-xuat-noi-dung-dua-vao-chuong-trinh-cong-tac-nam-2023-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-hanh-trinh-tim-kiem-quang-ba-cac-gia-tri-am-thuc-dac-san-cua-63-tinh-thanh-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-dang-ky-tham-gia-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
qd-thanh-lap-ban-quan-ly-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich-va-khoa-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia-va-quoc-te Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-doi-voi-lanh-dao-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-nam-du-lich-quoc-gia-2023-binh-thuan-hoi-tu-xanh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
cong-van-ve-viec-chuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-pho-saiki-nhat-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chi-thi-ve-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-mot-so-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-le-hoi-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phuc-hoi-va-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Chỉ thị
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-ban-bar Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
huong-ung-ngay-du-lich-the-gioi-27-9-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132022tt-btttt-ngay-2682022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khaithong-tu-so-222022tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-sang-kien-mo-hinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hieu-qua-thong-qua-hoat-dong-van-hoa-o-co-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
su-dung-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-tai-noi-cong-cong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-ve-bien-dao-viet-nam-va-40-nam-cong-uoc-lien-hiep-quoc-ve-luat-bien-nam-1982 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-bch-dang-bo-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
trien-khai-nghi-dinh-so-502022nd-cp-ngay-0282022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-dem-hoi-trang-ram-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-cao-viec-thuc-hien-duy-tri-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-tai-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-ky-niem-50-nam-cong-uoc-1972 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-chi-tieu-xet-tuyen-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-noi-quy-phong-van-tuyen-dung-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-truc-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
bao-dam-an-ninh-an-toan-hieu-qua-cac-hoat-dong-du-lich-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh-0292022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-nqtw-ngay-16-thang-6-nam-2022-hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Văn bản khác
gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-huong-dan-so-25-hdbcdtw-ngay-0182022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ke-hoach-xay-dung-du-thao-nghi-quyet-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
thanh-lap-to-soan-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cung-cap-thong-tin-ve-khach-du-lich-noi-dia-trong-boi-canh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-co-che-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2030-va-cac-van-ban-co-lien-quan-tren-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-kien-toan-ban-chi-dao-trien-khai-ap-dung-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-su-dung-do-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-082022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-ve-viec-tang-cuong-ket-nap-dang-vien Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-tiem-vac-xin-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-thuc-hien-viec-tiem-vac-xin-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062022tt-bnv-ngay-2862022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tham-luan-tai-buoi-toa-dam-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-gop-y-du-thao-ke-hoach-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-dang-ky-tiem-vac-xin-phong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ra-soat-su-dung-van-bang-do-truong-trung-cap-dong-a-cap-nam-2019-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-chuan-y-ket-qua-bau-cu-dh-chi-bo-phong-quan-ly-du-lich-nhiem-ky-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-ve-viec-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-cho-do Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-421qd-bnv-ngay-0262022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
bao-dam-an-toan-phongchong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-toan-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-quy-hoach-can-bo-dien-ubnd-tinh-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-ho-tro-moi-dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-famtrip-presstrip-du-lich-tinh-ninh-binh-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-quang-ba-du-lich-trong-su-kien-seagames-31-tai-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-2752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-gop-y-du-thao-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-thuc-day-phat-trien-va-su-dung-nen-tang-so-quoc-gia-ve-quan-tri-va-kinh-doanh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-nhiem-vu-cchc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-nhom-phan-tich-rui-ro-va-co-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-hoi-thi-huong-dan-vien-du-lich-gioi-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich-doi-voi-cac-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-ban-chu-nhiem-de-tai-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-diem-den-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tang-cuong-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-sau-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-yeu-cau-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-hop-truc-tuyen Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-1232021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-100qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-trien-khai-ap-dung-va-quan-ly-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-giam-doc-so-y-te-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-nganh-y-te-ninh-binh-ngay-02012022 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-cua-bo-y-te-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-dien-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị định
quye-dinh-ve-viec-khen-thuong-cho-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-sua-doi-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gio-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-282018qd-ubnd-ngay-22102018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-dieu-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-282018qd-ubnd-ngay-22-thang-10-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
vv-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-chung-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
trien-khai-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-trong-phong-chong-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-quan-ly-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thiet-lap-cach-ly-y-te-vung-co-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
thong-bao-ve-viec-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
vv-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh-voi-cac-dia-phuong-den-cap-xa Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Kết luận
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-voi-thuong-truc-thanh-uy-tam-diep Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Kết luận
ke-hoach-phat-dong-thi-dua-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-8149cd-vpcp-ngay-07112021-cua-van-phong-chinh-phu-ban-chuan Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn
vv-trien-khai-quy-dinh-tam-thoi-dam-bao-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-tam-thi-thich-irng-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hiu-qua-djch-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
huong-dan-tam-thoi-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-128nq-cp-ngay-11102021-cua-chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hướng dẫn
van-ban-moi-nhat Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Văn bản khác
phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-9-nam-2021-truc-tuyen-toan-quoc-voi-dia-phuong-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-va-9-thang-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
thong-tu-quy-dinh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-benh-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-so-189qd-sdl-ve-viec-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-phong-van-hoa-va-thong-tin-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ke-hoach-trien-khai-cac-chinh-sach-kich-cau-phuc-hoi-hoat-dong-du-lich-lu-hanh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận
thong-bao-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Thông báo
cong-van-so-631sdl-qldl-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quy-che-phoi-hop-quan-ly-va-bao-ve-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
cong-van-so-528ubnd-vp6-ve-viec-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-cac-san-golf Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
van-ban-so-507ubnd-vp6-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-1068cd-ttg-van-ban-so-1070ttgkgvx-van-ban-so-5553vpcp-kgvx-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-so-512ubnd-vp6-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-86nq-cp-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nghị quyết
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
nghi-quyet-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19-de-thuc-hien-nghi-quyet-so-302021qh15-ngay-28-thang-7-nam-2021-cua-quoc-hoi-khoa-xv Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-tam-thoi-cua-van-phong-thanh-tra-va-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-342-cvtu-ngay-227-nam-2021-ve-viec-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covdi-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-07-kltu-ngay-1252021-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-17082016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
thong-bao-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo
nghi-quyet-ve-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Tài chính Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-du-lich-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
ve-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ngan-sach-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tam-dung-cac-hoat-dong-dich-vu-tai-cho-cua-tat-ca-cac-quan-an-hang-quan-giai-khat-via-he-duong-pho-khu-cong-cong-tu-0h00-ngay-2852021 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
trien-khai-thuc-hien-cac-thong-bao-so-116-110-102-101tb-vpcp-ve-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-17062016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-phat-huy-gia-tri-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-trong-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Kết luận
ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-dien-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công điện
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-quoc-te-lao-dong-15 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
van-ban-so-53ubnd-vp6-ngay-03022021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ve-mot-so-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
khan-truong-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
kh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-tang-cuong-cong-tac-phongchong-dich-covid-19-tren-dia-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ke-hoach-truyen-thong-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-dam-bao-an-toan-phuc-vu-khach-du-lich-dip-ky-niem-75-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-283tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-ra-soat-bao-cao-danh-sach-khach-du-lich-da-nang-luu-tru-tai-co-so-tu-ngay-0172020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-tam-thoi-giam-sat-va-phong-chong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-272tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-tinh-ninh-binh-ngay-3072020 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ve-viec-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-lich-truoc-dien-bien-cua-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-253tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-du-lich-dam-bao-chat-luong-dich-vu-tai-cac-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
du-kien-cac-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-xu-ly-ky-luat-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-cua-so-du-lich-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2020-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-neu-guong-ve-dao-duc-trach-nhiem-thuc-thi-cong-vu-phat-huy-dan-chu-doan-ket-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-van-phong-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ket-luan-thanh-tra-ve-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-doi-voi-trung-tam-ho-tro-khach-du-lich-ninh-binh-nam-2017 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-phe-duyetj Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
qd-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định