Danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-kien-toan-ban-chi-dao-trien-khai-ap-dung-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-su-dung-do-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-082022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-ve-viec-tang-cuong-ket-nap-dang-vien Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-tiem-vac-xin-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-thuc-hien-viec-tiem-vac-xin-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062022tt-bnv-ngay-2862022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tham-luan-tai-buoi-toa-dam-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-gop-y-du-thao-ke-hoach-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-dang-ky-tiem-vac-xin-phong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ra-soat-su-dung-van-bang-do-truong-trung-cap-dong-a-cap-nam-2019-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-chuan-y-ket-qua-bau-cu-dh-chi-bo-phong-quan-ly-du-lich-nhiem-ky-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-ve-viec-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-cho-do Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-421qd-bnv-ngay-0262022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
bao-dam-an-toan-phongchong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-toan-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-quy-hoach-can-bo-dien-ubnd-tinh-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-ho-tro-moi-dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-famtrip-presstrip-du-lich-tinh-ninh-binh-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-quang-ba-du-lich-trong-su-kien-seagames-31-tai-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-2752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-gop-y-du-thao-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-thuc-day-phat-trien-va-su-dung-nen-tang-so-quoc-gia-ve-quan-tri-va-kinh-doanh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-kinh-doanh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-dam-bao-cac-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-du-lich-theo-quy-dinh-cua-phap-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-nhom-phan-tich-rui-ro-va-co-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-hoi-thi-huong-dan-vien-du-lich-gioi-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich-doi-voi-cac-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-ban-chu-nhiem-de-tai-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-diem-den-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tang-cuong-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-sau-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-yeu-cau-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-hop-truc-tuyen Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-1232021nq-hdnd-ngay-10122021-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-100qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-trien-khai-ap-dung-va-quan-ly-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-giam-doc-so-y-te-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-nganh-y-te-ninh-binh-ngay-02012022 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-cua-bo-y-te-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-dien-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị định
quye-dinh-ve-viec-khen-thuong-cho-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-sua-doi-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gio-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-282018qd-ubnd-ngay-22102018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-dieu-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-282018qd-ubnd-ngay-22-thang-10-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
vv-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-chung-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
trien-khai-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-trong-phong-chong-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-quan-ly-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thiet-lap-cach-ly-y-te-vung-co-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
thong-bao-ve-viec-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
vv-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh-voi-cac-dia-phuong-den-cap-xa Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Kết luận
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-voi-thuong-truc-thanh-uy-tam-diep Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Kết luận
ke-hoach-phat-dong-thi-dua-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-8149cd-vpcp-ngay-07112021-cua-van-phong-chinh-phu-ban-chuan Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Hướng dẫn
vv-trien-khai-quy-dinh-tam-thoi-dam-bao-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-tam-thi-thich-irng-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hiu-qua-djch-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
huong-dan-tam-thoi-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-128nq-cp-ngay-11102021-cua-chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hướng dẫn
van-ban-moi-nhat Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Văn bản khác
phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-9-nam-2021-truc-tuyen-toan-quoc-voi-dia-phuong-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-va-9-thang-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
thong-tu-quy-dinh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-benh-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-so-189qd-sdl-ve-viec-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-phong-van-hoa-va-thong-tin-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ke-hoach-trien-khai-cac-chinh-sach-kich-cau-phuc-hoi-hoat-dong-du-lich-lu-hanh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận
thong-bao-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Thông báo
cong-van-so-631sdl-qldl-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quy-che-phoi-hop-quan-ly-va-bao-ve-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
cong-van-so-528ubnd-vp6-ve-viec-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-cac-san-golf Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
van-ban-so-507ubnd-vp6-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-1068cd-ttg-van-ban-so-1070ttgkgvx-van-ban-so-5553vpcp-kgvx-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-so-512ubnd-vp6-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-86nq-cp-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nghị quyết
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
nghi-quyet-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19-de-thuc-hien-nghi-quyet-so-302021qh15-ngay-28-thang-7-nam-2021-cua-quoc-hoi-khoa-xv Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-tam-thoi-cua-van-phong-thanh-tra-va-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-342-cvtu-ngay-227-nam-2021-ve-viec-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covdi-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-07-kltu-ngay-1252021-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-17082016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
thong-bao-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo
nghi-quyet-ve-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Tài chính Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-du-lich-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
ve-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ngan-sach-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tam-dung-cac-hoat-dong-dich-vu-tai-cho-cua-tat-ca-cac-quan-an-hang-quan-giai-khat-via-he-duong-pho-khu-cong-cong-tu-0h00-ngay-2852021 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
trien-khai-thuc-hien-cac-thong-bao-so-116-110-102-101tb-vpcp-ve-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-17062016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-phat-huy-gia-tri-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-trong-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Kết luận
ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-dien-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công điện
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
van-ban-so-53ubnd-vp6-ngay-03022021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ve-mot-so-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
khan-truong-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
kh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-nguoi-dep-hoa-lu-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
vv-tang-cuong-cong-tac-phongchong-dich-covid-19-tren-dia-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ke-hoach-truyen-thong-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ve-viec-dam-bao-an-toan-phuc-vu-khach-du-lich-dip-ky-niem-75-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-283tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-ra-soat-bao-cao-danh-sach-khach-du-lich-da-nang-luu-tru-tai-co-so-tu-ngay-0172020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-tam-thoi-giam-sat-va-phong-chong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-272tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-tinh-ninh-binh-ngay-3072020 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
ve-viec-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-lich-truoc-dien-bien-cua-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-253tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-du-lich-dam-bao-chat-luong-dich-vu-tai-cac-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
du-kien-cac-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-xu-ly-ky-luat-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-cua-so-du-lich-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2020-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-neu-guong-ve-dao-duc-trach-nhiem-thuc-thi-cong-vu-phat-huy-dan-chu-doan-ket-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-van-phong-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ket-luan-thanh-tra-ve-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-doi-voi-trung-tam-ho-tro-khach-du-lich-ninh-binh-nam-2017 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác