Loại văn bản: Công văn
vv-dam-bao-an-toan-tai-cac-khu-diem-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tang-cuong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-mua-dong-xuan-nam-2023-2024 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-quyet-liet-dong-bo-phong-chong-khong-che-benh-dich-ta-lon-chau-phi Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-thuc-hien-chi-dao-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-dam-bao-an-ninh-an-toan-cho-khach-du-lich-ve-sinh-moi-truong-tai-cac-khu-diem-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-cac-noi-dung-nhiem-vu-tai-ke-hoach-so-67kh-ubnd-ngay-1452023-cua-ubnd-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-962023nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-644cd-ttg-ngay-1372023-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
tang-cuong-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phi-vat-the Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
vv-chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-gan-bien-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-chu-dong-phong-chong-sat-lo-dam-bao-an-toan-tinh-mang-va-tai-san-cua-nhan-dan-truoc-va-trong-mua-mua-lu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-052023tt-bnv-ngay-0352023-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-to-chuc-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tham-dinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tuan-du-lich-ninh-binh-tu-ngay-275-0462023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-tham-gia-lop-tap-huan-ve-bao-ve-moi-truong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-ho-tro-tuyen-truyen-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-kiem-tra-giam-sat-chat-luong-csltdl-toan-quoc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-cung-cap-ho-so-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-tren-cong-thong-tien-dien-tu-cua-tinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-truyen-thong-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong-shisha-kiem-tra-va-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-kinh-doanh-thuoc-la-dien-tu-thuoc-la-nung-nong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-ve-viec-so-ket-giua-nhiem-ky-nhiem-ky-2020-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-chu-dong-ung-pho-voi-mua-dong-kem-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-293cd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trong-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-va-le-304-0152023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-le-304-015-va-cao-diem-du-lich-he-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-nghi-le-304-va-015-va-cac-hoat-dong-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-le-hoi-hoa-lu-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dam-bao-an-ninh-an-toan-hieu-qua-cac-hoat-dong-du-lich-le-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-968-2023-le-hoi-hoa-lu-nam-2023-ky-nghi-le-30-thang-4-va-01-thang-5-va-tuan-du-lich-ninh-binh-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-to-chuc-hoat-dong-nhan-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-ngay-quoc-te-lao-dong-15 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1112022nd-cp-ngay-30122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-chat-luong-dich-vu-trong-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-gop-y-vao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-ra-soat-quan-ly-hoat-dong-cac-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-can-bo-cong-chuc-di-dao-tao-cao-cap-chinh-tri-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-cu-can-bo-cong-chuc-di-hoc-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-va-tuong-duong-khoa-11-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-ra-soat-thoi-hieu-xep-hang-va-cac-dieu-kien-kinh-doanh-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-gop-y-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-gui-doi-tuong-chiu-su-tac-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-ra-soat-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-phuong-an-doi-voi-gia-dich-vu-kinh-doanh-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-tren-dan-gia-suc-gia-cam Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-thuc-hien-thong-tu-so-022023tt-bvhttdl-ngay-21022023-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-hoc-lop-boi-duong-tieng-anh-bac-3-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tai-cac-bep-an-tap-the-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-du-an-giam-thieu-rac-thai-nhua-trong-linh-vuc-du-lich-viet-nam-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-111qd-bvhttdl-ngay-19012023-cua-bo-vhttdl Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-111qd-bvhttdl-ngay-19012023-cua-bo-vhttdl Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
dang-ky-du-tuyen-sinh-chuong-trinh-hoc-bong-thac-si-phat-trien-nguon-nhan-luc-jdc-tai-nhat-ban-khoa-hoc-2023-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-xay-dung-chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-80-nam-ra-doi-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
vv-trien-khai-luat-dien-anh-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
de-xuat-chi-tieu-nang-ngach-cong-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062023tt-btc-ngay-31012023-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-thuc-hien-thong-tu-so-122022tt-bnv-ngay-30122022-cua-bo-truong-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-dam-bao-phong-chong-dich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-toi-pham-su-dung-cong-nghe-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-de-xuat-nhiem-vu-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trung-quoc-dieu-chinh-chinh-sach-phong-chong-dich-va-xuat-nhap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phoi-hop-ho-tro-tuyen-truyen-quang-ba-le-hoi-hoa-ban-nam-2023-va-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-tinh-dien-bien-lan-thu-vii Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-theo-doi-cap-nhat-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-hoi-nghi-thuc-day-thu-hut-khach-du-lich-quoc-te-vao-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-di-san-van-hoa Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dong-thuan-su-dung-hinh-anh-minh-hoa-bien-tap-xuat-ban-sach-di-tich-va-danh-thang-ninh-binh-tap-i Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-va-mua-le-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-ho-so-de-nghi-xay-dung-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-ve-viec-trieu-tap-hoc-nghi-quyet-tw-6 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-dip-tet-duong-lich-va-chao-don-nam-moi-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-du-kien-lich-thi-dau-the-thao-thanh-tich-cao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-bo-truong-nguyen-hong-dien-tai-hoi-nghi-cong-tac-chuan-bi-tet-binh-on-thi-truong-dip-cuoi-nam-2022-va-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thong-tu-so-15tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
de-xuat-co-che-chinh-sach-vung-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-to-chuc-cac-lop-dao-tao-boi-duong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1002022nd-cp-ngay-07122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ra-soat-xay-dung-chi-tieu-huong-dan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-242022tt-btttt-ngay-30112022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-tu-ke-khai-danh-gia-cham-diem-theo-huong-dan-thuc-hien-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dieu-chinh-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dam-bao-an-ninh-an-toan-va-van-minh-du-lich-doi-voi-cac-hoat-dong-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-1009qd-ubnd-ngay-28112022-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-phan-loai-thu-gom-xu-ly-rac-thai-chat-thai-ran Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
de-nghi-tham-dinh-va-phe-duyet-ho-so-de-xuat-cap-do-an-toan-he-thong-thong-tin Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tiep-tuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-562012nd-cp-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
moi-du-hoi-nghi-trien-khai-thong-tin-so-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-82-khtu-ngay-1682022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022022tt-vpcp-ngay-19102022-cua-van-phong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
phoi-hop-cung-cap-thong-tin-ve-nguoi-phat-ngon-cua-co-quan-don-vi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-lam-viec-voi-cac-huyen-thanh-pho-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
xin-y-kien-ve-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-trong-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-mot-so-noi-dung-cung-cap-thong-tin-tren-website-cua-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tong-ra-soat-kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-cong-tac-nam-2022-va-de-xuat-noi-dung-dua-vao-chuong-trinh-cong-tac-nam-2023-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-hanh-trinh-tim-kiem-quang-ba-cac-gia-tri-am-thuc-dac-san-cua-63-tinh-thanh-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-dang-ky-tham-gia-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-chuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-pho-saiki-nhat-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
huong-ung-ngay-du-lich-the-gioi-27-9-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132022tt-btttt-ngay-2682022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khaithong-tu-so-222022tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-sang-kien-mo-hinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hieu-qua-thong-qua-hoat-dong-van-hoa-o-co-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
su-dung-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-tai-noi-cong-cong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-ve-bien-dao-viet-nam-va-40-nam-cong-uoc-lien-hiep-quoc-ve-luat-bien-nam-1982 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-bch-dang-bo-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-nghi-dinh-so-502022nd-cp-ngay-0282022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-dem-hoi-trang-ram-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-ky-niem-50-nam-cong-uoc-1972 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-ninh-an-toan-hieu-qua-cac-hoat-dong-du-lich-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh-0292022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-huong-dan-so-25-hdbcdtw-ngay-0182022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cung-cap-thong-tin-ve-khach-du-lich-noi-dia-trong-boi-canh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-co-che-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2030-va-cac-van-ban-co-lien-quan-tren-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-su-dung-do-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-082022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-ve-viec-tang-cuong-ket-nap-dang-vien Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-tiem-vac-xin-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-thuc-hien-viec-tiem-vac-xin-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062022tt-bnv-ngay-2862022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tham-luan-tai-buoi-toa-dam-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-gop-y-du-thao-ke-hoach-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-dang-ky-tiem-vac-xin-phong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ra-soat-su-dung-van-bang-do-truong-trung-cap-dong-a-cap-nam-2019-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-cho-do Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-toan-phongchong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-toan-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ho-tro-moi-dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-famtrip-presstrip-du-lich-tinh-ninh-binh-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-quang-ba-du-lich-trong-su-kien-seagames-31-tai-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-gop-y-du-thao-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-thuc-day-phat-trien-va-su-dung-nen-tang-so-quoc-gia-ve-quan-tri-va-kinh-doanh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dam-bao-cac-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-du-lich-theo-quy-dinh-cua-phap-luat Văn bản pháp luật Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-sau-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-cua-bo-y-te-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-trong-phong-chong-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-so-631sdl-qldl-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-so-528ubnd-vp6-ve-viec-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-cac-san-golf Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
van-ban-so-507ubnd-vp6-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-1068cd-ttg-van-ban-so-1070ttgkgvx-van-ban-so-5553vpcp-kgvx-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
cong-van-342-cvtu-ngay-227-nam-2021-ve-viec-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covdi-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ve-trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
trien-khai-thuc-hien-cac-thong-bao-so-116-110-102-101tb-vpcp-ve-ket-luan-cua-thu-tuong-pho-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
vv-to-chuc-cac-hoat-dong-nhan-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-304-va-quoc-te-lao-dong-15 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-mot-so-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phongchong-dich-covid-19-tren-dia-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-dam-bao-an-toan-phuc-vu-khach-du-lich-dip-ky-niem-75-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-283tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-ra-soat-bao-cao-danh-sach-khach-du-lich-da-nang-luu-tru-tai-co-so-tu-ngay-0172020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-272tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-lich-truoc-dien-bien-cua-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-253tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trien-khai-cac-bien-phap-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-du-lich-dam-bao-chat-luong-dich-vu-tai-cac-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-xu-ly-ky-luat-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn