Loại văn bản: Công điện
cong-dien-ve-viec-chu-dong-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
cong-dien-ve-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-1 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
cong-dien-ve-viec-chan-chinh-tang-cuong-trach-nhiem-va-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-kip-thoi-thao-go-vuong-mac-kho-khan-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Công điện
vv-chu-dong-phong-chong-sat-lo-dam-bao-an-toan-tinh-mang-va-tai-san-cua-nhan-dan-truoc-va-trong-mua-mua-lu Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Công điện
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chay-chua-chay-rung Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Công điện
cong-dien-ve-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
vv-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-truoc-bien-chung-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Công điện
cong-dien-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công điện