Danh mục: Văn bản pháp luật
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-302024nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2024-cua-chinh-phu Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-302024nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2024-cua-chinh-phu Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-302024nd-cp-ngay-07-thang-3-nam-2024-cua-chinh-phu Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Quyết định
thong-bao-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-ubnd-hdnd-tinh-ninh-binh-con-hieu-luc-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh-tinh-den-ngay-30122023 Văn bản pháp luật Sở Du lịch Thông báo
thong-tu-so-122023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
nghi-quyet-so-168nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
thong-tu-so-102023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-va-chuc-danh-nghe-nghiep-chuyen-nganh-co-cau-vien-chuc-theo-chuc-danh-nghe-nghiep-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
nghi-dinh-so-432023nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-thanh-tra Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
thong-tu-so-062023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-the-duc-the-thao-va-du-lich-trong-co-quan-to-chuc-hanh-chinh-thuoc-nganh-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
phe-duyet-chien-luoc-marketing-du-lich-viet-nam-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
luat-kham-benh-chua-benh Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
ve-viec-chuan-bi-noi-dung-tap-huan-thi-hanh-phap-luat-ve-nghe-thuat-bieu-dien Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
Luật Thanh Tra
luat-thanh-tra Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-thi-diem-doi-moi-hoat-dong-danh-gia-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat Văn bản pháp luật Chính phủ Quyết định
luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
luat-thi-dua-khen-thuong Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
Luật Điện ảnh
luat-dien-anh Văn bản pháp luật Chính phủ Luật
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-va-khai-thac-hang-dong-vao-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-322015qd-ubnd-ngay-24-thang-11-nam-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-2752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-kinh-doanh-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
vv-dam-bao-cac-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-du-lich-theo-quy-dinh-cua-phap-luat Văn bản pháp luật Sở Du lịch Công văn
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-192020nd-cp-ngay-12-thang-02-nam-2020-cua-chinh-phu-kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Thông tư
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1292021nd-cp-ngay-30122021-cua-chinh-phu Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-bao-ton-phat-huy-gia-tri-dan-ca-dan-vu-dan-nhac-cua-cac-dan-toc-thieu-so-gan-voi-phat-trien-du-lich-giai-doan-2021-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
van-ban-hop-nhat-nghi-dinh-so-942021nd-cp-ngay-28102021-voi-nghi-dinh-so-1682017nd-cp-ngay-31122017-va-nghi-dinh-so-1422018nd-cp-ngay-9102018 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-062017tt-bvhttd-ngay-15-thang-12-nam-2017-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
sua-doi-bo-sung-dieu-14-cua-nghi-dinh-so-1682017nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2017-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich-ve-muc-ky-quy-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-va-trinh-tu-thu-tuc-tien-hanh-mot-cuoc-thanh-tra Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-xu-ly-don-khieu-nai-to-cao-don-kien-nghi-phan-anh Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
thong-tu-quy-dinh-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra-tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
thong-tu-quy-dinh-quy-trinh-tiep-cong-dan Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-tai-thanh-tra-chinh-phu-va-vi-tri-trong-linh-vuc-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-tai-chinh-quyen-dai-phuong Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-phong-van-hoa-va-thong-tin-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-cua-so-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
qd-vv-phe-duyet-de-an-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-ninh-trat-tu-dam-bao-moi-truong-an-toan-van-minh-phuc-vu-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2026 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-01-nqtu-ngay-2042021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-quyet-dinh-so-942qd-ttg-ngay-1562021-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-chien-luo-c-pha-t-trien-chinh-phu-dien-tu-huong-toi-chinh-phu-so-giai-doa-n-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản pháp luật Bộ Tài chính Thông tư
quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản khác
nghi-quyet-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-cap-uy-dang-trong-xay-dung-va-thuc-hien-van-hoa-cong-so-van-hoa-doanh-nghiep-giai-doan-2021-2025 Văn bản pháp luật Cơ quan khác Nghị quyết
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-1782016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-trong-phat-trien-du-lich Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
thong-tu-quy-dinh-quy-tac-ung-su-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-dan Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-va-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xxii-nhiem-ky-2020-2025 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
luat-bao-ve-moi-truong Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
luat-sua-doi-bo-xung-mot-so-dieu-cua-luat-su-ly-phi-pham-hanh-chinh Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
luat-bien-phong-viet-nam Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ket-luan-cua-ban-bi-thu-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-32-cttw-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-dang-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nang-cao-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-cua-can-bo-nhan-dan Văn bản pháp luật Cơ quan khác Kết luận
luat-sua-doi-bo-xung-mot-so-dieu-cua-luat-ban-hanh-van-ban-vi-pham-phap-luat Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-59nd-cp-ngay-2372012-cua-chinh-phu-ve-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Nghị định
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-062017tt-bvhttdl-ngay-15-thang-12-nam-2017-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
chi-thi-ve-viec-tang-cuong-xu-ly-ngan-chan-co-hieu-qua-tinh-trang-nhung-nhieu-gay-phien-ha-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-trong-giai-quyet-cong-viec Văn bản pháp luật Chính phủ Chỉ thị
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-luat-to-cao Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-luat-to Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
nghi-quyet-ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-doan-2019-2020-dinh-huong-den-2025 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
chi-thi-cua-bo-chinh-tri-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bao-ve-nguoi-phat-hien-to-giac-nguoi-dau-tranh-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc Văn bản pháp luật Cơ quan khác Chỉ thị
ke-hoach-trien-khai-de-an-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-linh-vuc-du-lich-giai-doan-2018-2020-dinh-huong-den-nam-2025 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-so-du-lich-ninh-binh-nam-2018 Văn bản pháp luật Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-tong-the-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-linh-vuc-du-lich-giai-doan-2018-2020-dinh-huong-den-nam-2025 Văn bản pháp luật Chính phủ Quyết định
luat-phong-chong-tham-nhung Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
quy-dinh-trach-nhiem-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien-truoc-het-la-uy-vien-bo-chinh-tri-uy-vien-ban-bi-thu-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong Văn bản pháp luật Cơ quan khác Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
Luật Tố cáo
luat-to-cao Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-de-cac-cap-uy-to-chuc-dang-trong-tinh-tiep-tuc-phat-huy-vi-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Quyết định
ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2018-chu-de-sac-vang-tam-coc-trang-an Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet Văn bản pháp luật Cơ quan khác Văn bản khác
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-04kl-bcsd-ngay-09012018-cua-bcsd-ubnd-tinh-vv-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-12-nqbcsd-ngay-1522017-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-va-quan-ly-quy-hoach-khai-thac-co-hieu-qua-de-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-va-le-hoi-hoa-lu-nam-2018 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
nghi-quyet-ve-viec-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-va-phat-trien-dich-vu-do-thi-thong-minh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2018-2023 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
ket-luan-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-12-nqbcsd-ngay-15022017-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-va-quan-ly-quy-hoach-khai-thac-co-hieu-qua-de-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Văn bản khác
nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị định
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thuc-hien-nghi-quyet-so-103nq-cp-ngay-06-thang-10-nam-2017-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-08-nqtw-ngay-16-thang-01-nam-2017-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-ve-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-khung-de-cac-cap-uy-to-chuc-dang-truc-thuoc-trung-uong-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-su-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo Văn bản pháp luật Cơ quan khác Quyết định
ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-15-nqtu-ngay-1372009-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-phat-trien-du-lich-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Văn bản khác
luat-trach-nhiem-boi-thuong-cua-nha-nuoc Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
Luật Du lịch
luat-du-lich Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
ke-hoach-thuc-hien-xay-dung-khu-du-lich-tam-coc-bich-dong-tro-thanh-diem-sang-ve-van-minh-van-hoa-va-an-toan Văn bản pháp luật Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-chuyen-quyen-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-trong-phat-trien-du-lich-giai-doan-2016-2020 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
quyet-dinh-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-van-minh-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
nghi-quyet-cua-ban-can-su-dang-ubnd-tinh-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-va-quan-ly-quy-hoach-khai-thac-co-hieu-qua-de-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Cơ quan khác Nghị quyết
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-va-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te-phi-tham-dinh-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-le-phi-cap-giay-chung-nhan-thuyet-minh-vien-le-phi-cap-phep-dat-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-doanh-nghiep-du-lich-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Văn bản pháp luật Bộ Tài chính Thông tư
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-diieu-cua-thong-tu-072013tt-ttcp-ngay-31102013-cua-thanh-tra-chinh-phu-quy-dinh-ve-quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-chien-luoc-phat-trien-san-pham-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-thuong-hieu-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-khai-thac-hang-dong-vao-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-14ct-ttg-ngay-272015-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-tang-cuong-hieu-luc-quan-ly-nha-nuoc-tap-trung-khac-phuc-yeu-kem-thuc-day-phat-trien-du-lich Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch
luat-ban-hanh-van-ban-vi-pham-phap-luat Văn bản pháp luật Quốc hội Luật
hien-phap Văn bản pháp luật Chính phủ Văn bản khác
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Cơ quan khác Thông tư