Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Ninh Bình
hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết