Cơ quan ban hành: Sở Du lịch
thong-bao-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-ubnd-hdnd-tinh-ninh-binh-con-hieu-luc-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh-tinh-den-ngay-30122023 Văn bản pháp luật Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-ninh-binh-premier Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-little-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-xuan-anh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-moma-paris Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
vv-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-962023nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-052023tt-bnv-ngay-0352023-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-to-chuc-thuc-hien-nghiem-cac-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-cao-giua-nhiem-ky-dai-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-tham-dinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tuan-du-lich-ninh-binh-tu-ngay-275-0462023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-khai-mac-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-doan-khao-sat-gioi-thieu-san-pham-du-lich-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
dang-ky-tham-gia-lop-tap-huan-ve-bao-ve-moi-truong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-ho-tro-tuyen-truyen-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-phan-cong-tai-ke-hoach-so-80kh-bcd-cua-bcd-chuyen-doi-so-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-bao-chi-viet-ve-de-tai-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-cung-cap-ho-so-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-tren-cong-thong-tien-dien-tu-cua-tinh-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-thanh-lap-to-marketing-online-du-lich-ninh-binh-tren-cac-nen-tang-so-cua-trung-tam-thong-tin-xuc-tien-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phe-duyet-danh-sach-ra-soat-bo-sung-quy-hoach-nhiem-ky-2021-2026-nhiem-ky-2026-2031-dien-lanh-dao-so-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-ve-viec-so-ket-giua-nhiem-ky-nhiem-ky-2020-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-benh-dai-o-dong-vat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-nghi-le-304-va-015-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-nhan-vien-hop-dong-va-tap-the-cac-phong-don-vi-truc-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-tuyen-sinh-di-dao-tao-dai-han-o-nuoc-ngoai-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
vv-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-le-phi-va-phuong-an-gia-dich-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thanh-lap-ban-quan-tri-he-thong-app-du-lich-thong-minh-ninhbinhtouirsminfo-va-quan-tri-he-thong-camera-ai-tai-cac-khu-diem-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-nghi-le-304-va-015-va-cac-hoat-dong-ky-niem-1055-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-le-hoi-hoa-lu-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
to-trinh-ve-viec-de-nghi-xay-dung-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-nsnn-nam-2023-cua-so-du-lich-ninh-binh-de-lap-dat-02-man-hinh-led-phuc-vu-cong-tac-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-soan-thao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1112022nd-cp-ngay-30122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cap-nhat-du-lieu-xac-thuc-thong-tin-ket-noi-du-lieu-voi-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-chat-luong-dich-vu-trong-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-giao-nhiem-vu-thuc-hien-cac-chuong-trinh-nghi-quyet-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-gop-y-vao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-ra-soat-quan-ly-hoat-dong-cac-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-cham-diem-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
dang-ky-can-bo-cong-chuc-di-dao-tao-cao-cap-chinh-tri-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-cu-can-bo-cong-chuc-di-hoc-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-va-tuong-duong-khoa-11-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-ra-soat-thoi-hieu-xep-hang-va-cac-dieu-kien-kinh-doanh-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-gop-y-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-gui-doi-tuong-chiu-su-tac-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-cua-so-du-lich-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-ra-soat-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-phuong-an-doi-voi-gia-dich-vu-kinh-doanh-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-hoc-lop-boi-duong-tieng-anh-bac-3-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-du-an-giam-thieu-rac-thai-nhua-trong-linh-vuc-du-lich-viet-nam-tai-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-du-tuyen-sinh-chuong-trinh-hoc-bong-thac-si-phat-trien-nguon-nhan-luc-jdc-tai-nhat-ban-khoa-hoc-2023-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
kiem-tra-giam-sat-cua-dang-uy-so-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-nang-cao-chat-luong-va-hieu-qua-cong-tac-dan-van-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2025-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-xay-dung-chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-duy-tri-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
de-xuat-chi-tieu-nang-ngach-cong-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062023tt-btc-ngay-31012023-cua-bo-truong-bo-tai-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
de-nghi-bao-cao-cong-tac-thu-phi-le-phi-gia-dich-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
vv-trien-khai-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
phan-cong-trach-nhiem-tham-muu-thu-c-hien-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ke-hoach-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
cong-van-dam-bao-phong-chong-dich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-thong-ke-ra-soat-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-ninh-binh-giai-doan-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
huong-dan-trien-khai-thuc-hien-chu-de-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
ve-viec-de-xuat-nhiem-vu-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-trung-quoc-dieu-chinh-chinh-sach-phong-chong-dich-va-xuat-nhap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-dam-bao-an-ninh-an-toan-trong-dip-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-van-ban-hop-nhat-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-di-san-van-hoa Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-danh-muc-van-ban-qppl-con-hieu-luc-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-phan-cong-can-bo-thuong-truc-tiep-cong-dan-va-xu-ly-don-thu-cua-so-du-lich-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-va-mua-le-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-trieu-tap-hoc-nghi-quyet-tw-6 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thi-hanh-nghi-dinh-so-592022nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-bo-truong-nguyen-hong-dien-tai-hoi-nghi-cong-tac-chuan-bi-tet-binh-on-thi-truong-dip-cuoi-nam-2022-va-tet-nguyen-dan-quy-mao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thong-tu-so-15tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
de-xuat-co-che-chinh-sach-vung-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-ke-hoach-to-chuc-cac-lop-dao-tao-boi-duong-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1002022nd-cp-ngay-07122022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ra-soat-xay-dung-chi-tieu-huong-dan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-tu-ke-khai-danh-gia-cham-diem-theo-huong-dan-thuc-hien-mo-hinh-cong-dan-hoc-tap-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dieu-chinh-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dam-bao-an-ninh-an-toan-va-van-minh-du-lich-doi-voi-cac-hoat-dong-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-1009qd-ubnd-ngay-28112022-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-phan-loai-thu-gom-xu-ly-rac-thai-chat-thai-ran Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-hoc-tap-nq-ngay-29112022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ke-hoach-hoc-tap-nq-lan-thu-6 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
huong-dan-kiem-diem-chi-bo-dang-vien-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-chuc-chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong-va-mot-so-thanh-pho-lon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
de-nghi-tham-dinh-va-phe-duyet-ho-so-de-xuat-cap-do-an-toan-he-thong-thong-tin Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-bien-tap-du-lieu-ung-dung-du-lich-thong-minh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
tiep-tuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-562012nd-cp-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
huong-dan-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
de-xuat-danh-muc-tthc-ra-soat-danh-gia-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
moi-du-hoi-nghi-trien-khai-thong-tin-so-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-nhu-cau-tham-gia-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-cong-nghe-thong-tin-an-toan-thong-tin-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-tham-gia-doan-cong-tac-lam-viec-voi-ubnd-cac-huyen-ve-tinh-hinh-phat-trien-du-lich-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
huong-dan-cong-tac-xet-khen-thuong-tong-ket-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
thong-bao-thoi-gian-lam-viec-voi-ubnd-cac-huyen-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
ke-hoach-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-va-lao-dong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-82-khtu-ngay-1682022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-va-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-022022tt-vpcp-ngay-19102022-cua-van-phong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-to-kiem-tra-cong-vu-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phoi-hop-cung-cap-thong-tin-ve-nguoi-phat-ngon-cua-co-quan-don-vi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-lam-viec-voi-cac-huyen-thanh-pho-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-va-tuong-duong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-le-tan Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-du-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-lien-quan-den-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-lam-viec-voi-cac-huyen-thanh-pho-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
phoi-hop-to-chuc-festival-ket-noi-di-san-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
xin-y-kien-ve-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-trong-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-mot-so-noi-dung-cung-cap-thong-tin-tren-website-cua-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
de-nghi-nop-de-tai-sang-kien-giai-phap-cong-tac-chuan-bi-binh-xet-khen-thuong-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-buong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-cong-tac-nam-2022-va-de-xuat-noi-dung-dua-vao-chuong-trinh-cong-tac-nam-2023-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-hanh-trinh-tim-kiem-quang-ba-cac-gia-tri-am-thuc-dac-san-cua-63-tinh-thanh-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-dang-ky-tham-gia-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
qd-thanh-lap-ban-quan-ly-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich-va-khoa-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia-va-quoc-te Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-doi-voi-lanh-dao-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cong-van-ve-viec-chuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-cap-cao-thanh-pho-saiki-nhat-ban Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
giay-moi-du-le-khai-giang-lop-boi-duong-nghiep-vu-ban-bar Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
huong-ung-ngay-du-lich-the-gioi-27-9-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-132022tt-btttt-ngay-2682022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khaithong-tu-so-222022tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
phat-dong-tham-gia-cuoc-thi-sang-kien-mo-hinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-hieu-qua-thong-qua-hoat-dong-van-hoa-o-co-so Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
dang-ky-nhu-cau-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
su-dung-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-tai-noi-cong-cong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
uy-quyen-giai-quyet-cong-viec-cua-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-ve-bien-dao-viet-nam-va-40-nam-cong-uoc-lien-hiep-quoc-ve-luat-bien-nam-1982 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-bch-dang-bo-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
trien-khai-nghi-dinh-so-502022nd-cp-ngay-0282022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
chuong-trinh-dem-hoi-trang-ram-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-cao-viec-thuc-hien-duy-tri-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-tai-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-ky-niem-50-nam-cong-uoc-1972 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-chi-tieu-xet-tuyen-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-noi-quy-phong-van-tuyen-dung-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-truc-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
bao-dam-an-ninh-an-toan-hieu-qua-cac-hoat-dong-du-lich-trong-dip-nghi-le-quoc-khanh-0292022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-thuc-hien-huong-dan-so-25-hdbcdtw-ngay-0182022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ke-hoach-xay-dung-du-thao-nghi-quyet-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
thanh-lap-to-soan-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cung-cap-thong-tin-ve-khach-du-lich-noi-dia-trong-boi-canh-moi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-dang-tai-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-co-che-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2030-va-cac-van-ban-co-lien-quan-tren-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-kien-toan-ban-chi-dao-trien-khai-ap-dung-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-su-dung-do-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-082022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
cv-ve-viec-tang-cuong-ket-nap-dang-vien Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tang-cuong-tiem-vac-xin-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-va-thuc-hien-viec-tiem-vac-xin-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-422022nd-cp-ngay-2462022-cua-chinh-phu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-062022tt-bnv-ngay-2862022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
tham-luan-tai-buoi-toa-dam-ve-cong-tac-dao-tao-nghe-gan-voi-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nong-thon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-gop-y-du-thao-ke-hoach-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-dang-ky-tiem-vac-xin-phong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ra-soat-su-dung-van-bang-do-truong-trung-cap-dong-a-cap-nam-2019-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-chuan-y-ket-qua-bau-cu-dh-chi-bo-phong-quan-ly-du-lich-nhiem-ky-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
cong-van-ve-viec-xay-dung-phuong-an-gia-dich-vu-cho-do Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-quyet-dinh-so-421qd-bnv-ngay-0262022-cua-bo-noi-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Hướng dẫn
bao-dam-an-toan-phongchong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
bao-dam-an-toan-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-quy-hoach-can-bo-dien-ubnd-tinh-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ve-viec-ho-tro-moi-dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-famtrip-presstrip-du-lich-tinh-ninh-binh-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-quang-ba-du-lich-trong-su-kien-seagames-31-tai-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-bao-dam-an-ninh-an-toan-trong-hoat-dong-du-lich-dip-nghi-le-304-0152022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-gop-y-du-thao-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-ve-thuc-day-phat-trien-va-su-dung-nen-tang-so-quoc-gia-ve-quan-tri-va-kinh-doanh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-kinh-doanh-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
vv-dam-bao-cac-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-du-lich-theo-quy-dinh-cua-phap-luat Văn bản pháp luật Sở Du lịch Công văn
quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-nhiem-vu-cchc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-nhom-phan-tich-rui-ro-va-co-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-hoi-thi-huong-dan-vien-du-lich-gioi-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich-doi-voi-cac-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-ban-chu-nhiem-de-tai-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-diem-den-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-192020nd-cp-ngay-12-thang-02-nam-2020-cua-chinh-phu-kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Thông tư
quye-dinh-ve-viec-khen-thuong-cho-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
trien-khai-bo-tieu-chi-danh-gia-an-toan-trong-phong-chong-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-ve-viec-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
ke-hoach-phat-dong-thi-dua-chao-mung-ky-niem-30-nam-tai-lap-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
vv-trien-khai-quy-dinh-tam-thoi-dam-bao-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-to-cao Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-2 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-to-chuc-cuoc-thanh-tra Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-van-phong-o-to-co-quan Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-xay-dung-cac-bao-cao-tong-hop-dinh-ky Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-to-chuc-cac-cuoc-hop-giao-ban Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-cong-tac-van-thu Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-danh-gia-noi-bo-he-thong-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-rui-ro-va-co-hoi Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-kiem-soat-thong-tin-dang-van-ban-tai-lieu-ho-so Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
ban-mo-ta-mo-hinh-ht-qlcl-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-so-189qd-sdl-ve-viec-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
cong-van-so-631sdl-qldl-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quy-che-phoi-hop-quan-ly-va-bao-ve-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-cua-so-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-tam-thoi-cua-van-phong-thanh-tra-va-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ngan-sach-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
muc-tieu-chat-luong-nam-2021 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
chinh-sach-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
ve-viec-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
quy-trinh-giai-quyet-to-cao Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-hai Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-to-chuc-cuoc-thanh-tra Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-van-phong-o-to-co-quan Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-xay-dung-cac-bao-cao-tong-hop-dinh-ky Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-to-chuc-cac-cuoc-hop-giao-ban Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-cong-tac-van-thu-luu-tru Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cong-nhan-co-so-kinh-doanh-dich-vu-an-uong-dat-tieu-chuan-phuc-vu-khach-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cong-nhan-co-so-kinh-doanh-dich-vu-mua-sam-dat-tieu-chuan-phuc-vu-khach-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cong-nhan-co-so-kinh-doanh-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-dat-tieu-chuan-phuc-vu-khach-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cong-nhan-co-so-kinh-doanh-dich-vu-vui-choi-giai-tri-dat-tieu-chuan-phuc-vu-khach-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cong-nhan-hang-co-so-luu-tru-du-lich-hang-1-3-sao-doi-voi-khach-san-biet-thu-du-lich-can-ho-du-lich-tau-thuy-luu-tru-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cong-nhan-khu-du-lich-cap-tinh Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-lai-the-huong-dan-vien-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-doi-the-huong-dan-vien-du-lich-quoc-te-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-quoc-te Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
gia-han-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cap-lai-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai-trong-truong-hop-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-bi-mat-bi-huy-hoai-bi-hu-hong-hoac-bi-tieu-huy Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cap-lai-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai-trong-truong-hop-chuyen-dia-diem-dat-tru-so-cua-van-phong-dai-dien Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
cap-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-giay-chung-nhan-khoa-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia-va-huong-dan-vien-du-lich-quoc-te Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-tai-diem Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cham-dut-hoat-dong-cua-van-phong-dai-dien-tai-viet-nam-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-nuoc-ngoai Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-thu-hoi-phep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-noi-dia-trong-truong-hop-doanh-nghiep-pha-san Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-thu-hoi-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia-trong-truong-hop-doanh-nghiep-giai-the Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-thu-hoi-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia-trong-truong-hop-doanh-nghiep-cham-dut-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-doi-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-lai-giap-phep-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-dich-vu-lu-hanh-noi-dia Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-cong-nhan-diem-du-lich Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-quan-ly-rui-ro-va-co-hoi Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
quy-trinh-kiem-soat-thong-tin-dang-van-ban-tai-lieu-va-ho-so Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
ban-mo-ta-mo-hinh-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
muc-tieu-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Văn bản khác
ve-viec-dam-bao-an-toan-phuc-vu-khach-du-lich-dip-ky-niem-75-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ve-viec-ra-soat-bao-cao-danh-sach-khach-du-lich-da-nang-luu-tru-tai-co-so-tu-ngay-0172020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
ke-hoach-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
ve-viec-trien-khai-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
du-kien-cac-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-xu-ly-ky-luat-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Công văn
kiem-tra-xu-ly-ky-luat-trong-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Nghị định
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2020-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-neu-guong-ve-dao-duc-trach-nhiem-thuc-thi-cong-vu-phat-huy-dan-chu-doan-ket-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-van-phong-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ke-hoach-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-so-du-lich-ninh-binh-nam-2018 Văn bản pháp luật Sở Du lịch Kế hoạch
ket-luan-thanh-tra-ve-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-doi-voi-trung-tam-ho-tro-khach-du-lich-ninh-binh-nam-2017 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Văn bản khác
ke-hoach-thuc-hien-xay-dung-khu-du-lich-tam-coc-bich-dong-tro-thanh-diem-sang-ve-van-minh-van-hoa-va-an-toan Văn bản pháp luật Sở Du lịch Kế hoạch
qd-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định