Chức năng nhiệm vụ

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Ninh Bình

Ngày 18/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Xem văn bản chi tiết tại đây