Chức năng nhiệm vụ

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch Ninh Bình

Ngày 08/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung thâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình:

Ngày 08/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

 

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình:

Ngày 08/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 21/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.