Thi đua, khen thưởng, xử phạt

Phát động thi đua năm 2023

Thứ Sáu, 13/01/2023

Phát động thi đua năm 2022

Thứ Tư, 23/02/2022

Phát động thi đua năm 2021

Thứ Sáu, 19/02/2021

Phát động thi đua năm 2020

Thứ Tư, 22/01/2020