Cơ cấu tổ chức

Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình:

Ngày 22/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 17/2021/QĐ-UBND về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo sở: