Loại văn bản: Nghị quyết
nghi-quyet-so-77nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-so-27-nqtw-ngay-09-thang-11-nam-2022-cua-hoi-nghi-lan-thu-sau-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-tiep-tuc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-trong-giai-doan-moi Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
nghi-quyet-so-50nq-cp-cua-chinh-phu-hoi-nghi-chinh-phu-voi-dia-phuong-va-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-3-nam-2023 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
nghi-quyet-ve-viec-thong-qua-de-an-chuyen-doi-so-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2024-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-so-168nq-cp-cua-chinh-phu-ban-hanh-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
hdnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-mot-so-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-ho-tro-dang-ky-bao-ho-phat-trien-tai-san-tri-tue-trien-khai-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-hang-hoa-dich-vu-cho-cac-to-chuc-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-den-nam-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành HĐND tỉnh Ninh Bình Nghị quyết
phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-9-nam-2021-truc-tuyen-toan-quoc-voi-dia-phuong-ve-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-9-va-9-thang-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
cong-van-so-512ubnd-vp6-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-86nq-cp-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nghị quyết
nghi-quyet-ve-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19-de-thuc-hien-nghi-quyet-so-302021qh15-ngay-28-thang-7-nam-2021-cua-quoc-hoi-khoa-xv Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
nghi-quyet-ve-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Nghị quyết
nghi-quyet-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-cap-uy-dang-trong-xay-dung-va-thuc-hien-van-hoa-cong-so-van-hoa-doanh-nghiep-giai-doan-2021-2025 Văn bản pháp luật Cơ quan khác Nghị quyết
nghi-quyet-ve-chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tiep-tuc-thuc-hien-nghi-quyet-so-02-nqtu-ngay-1782016-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-bao-ton-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-trong-phat-trien-du-lich Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ninh-binh-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xxii-nhiem-ky-2020-2025 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-ve-mot-so-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-giai-doan-2019-2020-dinh-huong-den-2025 Văn bản pháp luật Chính phủ Nghị quyết
nghi-quyet-ve-viec-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-va-phat-trien-dich-vu-do-thi-thong-minh-tinh-ninh-binh-giai-doan-2018-2023 Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-cua-ban-can-su-dang-ubnd-tinh-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-du-lich-va-quan-ly-quy-hoach-khai-thac-co-hieu-qua-de-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Nghị quyết
nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Cơ quan khác Nghị quyết