Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Tài chính Thông tư
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19 Văn bản pháp luật Bộ Tài chính Thông tư
thong-tu-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-va-cap-giay-phep-kinh-doanh-lu-hanh-quoc-te-phi-tham-dinh-cap-the-huong-dan-vien-du-lich-le-phi-cap-giay-chung-nhan-thuyet-minh-vien-le-phi-cap-phep-dat-chi-nhanh-van-phong-dai-dien-doanh-nghiep-du-lich-nuoc-ngoai-tai-viet-nam Văn bản pháp luật Bộ Tài chính Thông tư