Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cua-he-thong-thu-vien-cong-cong-trong-nhung-nam-qua Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
vv-hop-nhat-thong-tu-so-132023tt-bvhttdl-va-thong-tu-so-102013tt-bvhttdl-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thuc-hien-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao-va-nghi-dinh-so-1812013nd-cp-ngay-14-thang-11-nam-2013-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
thong-tu-so-122023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ban-hanh-lien-tich-ban-hanh Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
thong-tu-so-102023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-va-chuc-danh-nghe-nghiep-chuyen-nganh-co-cau-vien-chuc-theo-chuc-danh-nghe-nghiep-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
tang-cuong-quan-ly-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phi-vat-the Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
qd-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
thong-tu-so-062023tt-bvhttdl-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-huong-dan-ve-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-the-duc-the-thao-va-du-lich-trong-co-quan-to-chuc-hanh-chinh-thuoc-nganh-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
vv-kiem-tra-giam-sat-chat-luong-csltdl-toan-quoc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ke-hoach-kiem-tra-dam-bao-chat-luong-he-thong-co-so-luu-tru-du-lich-viet-nam-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
vv-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-le-304-015-va-cao-diem-du-lich-he-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-day-manh-tuyen-truyen-tren-mang-xa-hoi-ve-hoat-dong-cua-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
phe-duyet-chien-luoc-marketing-du-lich-viet-nam-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
vv-phoi-hop-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-80-nam-ra-doi-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-chuan-bi-noi-dung-tap-huan-thi-hanh-phap-luat-ve-nghe-thuat-bieu-dien Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-nam-2022-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
vv-du-kien-lich-thi-dau-the-thao-thanh-tich-cao-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
vv-cung-cap-thong-tin-dia-diem-an-nghi-luu-tru-phuc-vu-to-chuc-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-va-10-thang-nam-2022-nhiem-vu-trong-tam-thang-11 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-huong-dan-trien-khai-cong-tac-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
chi-thi-ve-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-mot-so-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-le-hoi-bao-ve-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-phuc-hoi-va-phat-trien-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Chỉ thị
chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-19-nqtw-ngay-16-thang-6-nam-2022-hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-ve-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Văn bản khác
thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-bao-ton-phat-huy-gia-tri-dan-ca-dan-vu-dan-nhac-cua-cac-dan-toc-thieu-so-gan-voi-phat-trien-du-lich-giai-doan-2021-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-062017tt-bvhttd-ngay-15-thang-12-nam-2017-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
huong-dan-tam-thoi-viec-thuc-hien-nghi-quyet-so-128nq-cp-ngay-11102021-cua-chinh-phu-ban-hanh-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19-trong-hoat-dong-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Hướng dẫn
thong-tu-quy-dinh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
thong-tu-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-phong-van-hoa-va-thong-tin-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-so-van-hoa-va-the-thao-so-du-lich-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-tinh-phong-van-hoa-va-thong-tin-thuoc-uy-ban-nhan-dan-cap-huyen Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
ke-hoach-trien-khai-cac-chinh-sach-kich-cau-phuc-hoi-hoat-dong-du-lich-lu-hanh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Kế hoạch
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
cong-dien-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-ve-phong-chong-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công điện
quyet-dinh-cong-bo-he-thong-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Văn bản khác
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
chinh-sach-chat-luong Hệ thống ISO 9001:2015 Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Văn bản khác
ve-viec-dam-bao-an-toan-cho-khach-du-lich-truoc-dien-bien-cua-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-du-lich-dam-bao-chat-luong-dich-vu-tai-cac-dia-phuong Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Công văn
thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-062017tt-bvhttdl-ngay-15-thang-12-nam-2017-cua-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-luat-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông tư
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thuc-hien-nghi-quyet-so-103nq-cp-ngay-06-thang-10-nam-2017-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-08-nqtw-ngay-16-thang-01-nam-2017-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-ve-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-van-minh-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-chien-luoc-phat-trien-san-pham-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-thuong-hieu-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định