Loại văn bản: Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
vv-phe-duyet-ket-qua-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-cua-co-so-luu-tru-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-dam-bao-an-ninh-mang-an-toan-thong-tin-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
qd-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-82nq-cp-ngay-18-thang-5-nam-2023-cua-chinh-phu-ve-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-phuc-vu-le-khai-mac-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-doan-khao-sat-gioi-thieu-san-pham-du-lich-tinh-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-marketing-online-du-lich-ninh-binh-tren-cac-nen-tang-so-cua-trung-tam-thong-tin-xuc-tien-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phe-duyet-danh-sach-ra-soat-bo-sung-quy-hoach-nhiem-ky-2021-2026-nhiem-ky-2026-2031-dien-lanh-dao-so-quan-ly Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-phan-cong-thong-ke-khach-du-lich-dip-nghi-le-304-va-015-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-danh-gia-xep-loai-cong-chuc-vien-chuc-nhan-vien-hop-dong-va-tap-the-cac-phong-don-vi-truc-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
vv-xay-dung-de-an-doi-voi-cac-khoan-phi-le-phi-va-phuong-an-gia-dich-vu Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thanh-lap-ban-quan-tri-he-thong-app-du-lich-thong-minh-ninhbinhtouirsminfo-va-quan-tri-he-thong-camera-ai-tai-cac-khu-diem-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-nsnn-nam-2023-cua-so-du-lich-ninh-binh-de-lap-dat-02-man-hinh-led-phuc-vu-cong-tac-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-soan-thao-du-thao-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-vien-chuc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-giao-nhiem-vu-thuc-hien-cac-chuong-trinh-nghi-quyet-ke-hoach-phat-trien-du-lich-cua-tinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-cham-diem-cchc-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-cong-tac-tham-dinh-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-so-cap-huyen-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
phan-cong-trach-nhiem-tham-muu-thu-c-hien-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-can-bo-thuong-truc-tiep-cong-dan-va-xu-ly-don-thu-cua-so-du-lich-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-nam-2022-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-to-bien-tap-du-lieu-ung-dung-du-lich-thong-minh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-to-kiem-tra-cong-vu-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
chuc-nang-nhiem-vu-cac-phong-va-tuong-duong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-thanh-lap-ban-quan-ly-cac-lop-boi-duong-nghiep-vu-du-lich-va-khoa-cap-nhat-kien-thuc-cho-huong-dan-vien-du-lich-noi-dia-va-quoc-te Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
trien-khai-nam-du-lich-quoc-gia-2023-binh-thuan-hoi-tu-xanh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-noi-quy-phong-van-tuyen-dung-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-truc-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-thi-diem-doi-moi-hoat-dong-danh-gia-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat Văn bản pháp luật Chính phủ Quyết định
gop-y-du-thao-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
thanh-lap-to-soan-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-ve-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-du-lich-giai-doan-2023-2030 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-phuc-vu-cong-tac-chuyen-doi-so-nganh-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-kien-toan-ban-chi-dao-trien-khai-ap-dung-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-chuan-y-ket-qua-bau-cu-dh-chi-bo-phong-quan-ly-du-lich-nhiem-ky-2022-2025 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-quan-ly-va-khai-thac-hang-dong-vao-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-322015qd-ubnd-ngay-24-thang-11-nam-2015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-nhiem-vu-thuc-hien-ke-hoach-to-chuc-tuan-du-lich-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-2752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-122016qd-ubnd-ngay-2752016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-kinh-doanh-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-nhiem-vu-cchc Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-nhom-phan-tich-rui-ro-va-co-hoi Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-to-chuc-hoi-thi-huong-dan-vien-du-lich-gioi-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
ve-viec-thanh-lap-to-kiem-tra-dieu-kien-toi-thieu-ve-co-so-vat-chat-ky-thuat-va-dich-vu-phuc-vu-khach-du-lich-doi-voi-cac-co-so-luu-tru-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-vv-thanh-lap-to-giup-viec-ban-chu-nhiem-de-tai-xay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-diem-den-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-yeu-cau-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-hop-truc-tuyen Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-bao-ton-phat-huy-gia-tri-dan-ca-dan-vu-dan-nhac-cua-cac-dan-toc-thieu-so-gan-voi-phat-trien-du-lich-giai-doan-2021-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quye-dinh-ve-viec-khen-thuong-cho-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gio-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-282018qd-ubnd-ngay-22102018-cua-ubnd-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-sua-doi-dieu-6-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-282018qd-ubnd-ngay-22-thang-10-nam-2018-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-quan-ly-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-thiet-lap-cach-ly-y-te-vung-co-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-bai-bo-mot-so-thu-tuc-thuoc-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-so-189qd-sdl-ve-viec-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-an-ninh-thong-tin-thuoc-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Hệ thống ISO 9001:2015 Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-cua-so-du-lich Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thuoc-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-tam-thoi-cua-van-phong-thanh-tra-va-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
qd-vv-phe-duyet-de-an-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-ninh-trat-tu-dam-bao-moi-truong-an-toan-van-minh-phuc-vu-phat-trien-du-lich-tinh-ninh-binh-giai-doan-2021-2026 Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-he-thong-du-lich-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045 Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-ngan-sach-nam-2020 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-so-du-lich-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2021-hoa-lu-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-tam-thoi-giam-sat-va-phong-chong-covid-19 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chuc-nang-quan-ly-cua-so-du-lich-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-van-phong-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-trong-linh-vuc-du-lich-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-tong-the-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-linh-vuc-du-lich-giai-doan-2018-2020-dinh-huong-den-nam-2025 Văn bản pháp luật Chính phủ Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-va-thien-nhien-the-gioi-quan-the-danh-thang-trang-an Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-de-cac-cap-uy-to-chuc-dang-trong-tinh-tiep-tuc-phat-huy-vi-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo Văn bản pháp luật Tỉnh ủy Ninh Bình Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thuc-hien-nghi-quyet-so-103nq-cp-ngay-06-thang-10-nam-2017-cua-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-so-08-nqtw-ngay-16-thang-01-nam-2017-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-ve-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-huong-dan-khung-de-cac-cap-uy-to-chuc-dang-truc-thuoc-trung-uong-tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-su-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo Văn bản pháp luật Cơ quan khác Quyết định
quyet-dinh-ve-viec-chuyen-quyen-ban-quan-ly-quan-the-danh-thang-trang-an-truc-thuoc-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-van-minh-du-lich Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-du-lich-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-de-an-chien-luoc-phat-trien-san-pham-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-thuong-hieu-du-lich-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030 Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-va-khau-hieu-tuyen-truyen-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-va-khai-thac-hang-dong-vao-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-ho-tro-khach-du-lich-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định
quyet-dinh-phe-duyetj Văn bản chỉ đạo điều hành Chính phủ Quyết định
qd-thanh-lap-doan-danh-gia-noi-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Quyết định