Chi tiết văn bản
Số hiệu 246/BCĐ-VP6
Trích yếu V/v triên khai thuc hiên các biên pháp tam thi thIch irng an toãn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Ký duyệt Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm