Thông báo Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) năm 2023

Thứ Sáu, 13/01/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )