Thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

Thứ Ba, 07/04/2020
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )