Thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch

Thứ Ba, 20/02/2024

Thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch

 

Ngày 19/02/2024, Sở Du lịch Ninh Bình văn bản số 198/SDL-QLDL thông báo về việc đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch, theo đó sau thời gian thực hiện việc giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021, kể từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 với mức ký quỹ như sau:

a) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

b) Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

- Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Từ 01/01/2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 94/2021/NĐ-CP phải thực hiện theo mức ký quỹ như trên và gửi giấy chứng nhận tiền ký quỹ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở Du lịch đối với giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa).

Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý du lịch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm theo quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chuyên viên phòng Quản lý du lịch (Sở Du lịch), điện thoại: 0948763030.

Thế Hải