Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành tại xã Ninh Hải

Thứ Sáu, 19/01/2024

Thực hiện Công văn số 92/ SDL-QLDL ngày 18/01/2024 của sở Du lịch về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, ngày 19/01 phòng Quản lý du lịch hướng dẫn các tổ chức kinh đoanh dịch vụ lữ hành trên địa bản xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư thực hiện Luật Du lịch 2017, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch.