Kế hoạch số 476/KH-SDL về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Thứ Tư, 10/07/2019

Kế hoạch số 476/KH-SDL về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./uploads/images/Du_lich_-_Di_san/Nha_hang_lu_tru/ke_hoach_thuc_hien_chi_thi_so_10_20190709100048479470_signed20190709030855.pdf