V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 và Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ Ba, 05/12/2023