Kết luận số 640/KL-SDL về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình

Thứ Sáu, 28/08/2020