Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tạm thời của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm, 29/07/2021