Quyết định Về việc phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026; Nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Thứ Sáu, 09/06/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )