Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ Năm Du lịch Quốc gia 2021

  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 09/02/2021, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 97/KH-SDL về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Năm Du lịch Quốc gia 2021