Báo cáo về việc cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử và cải thiện chỉ số thành phần “Tính minh bạch” của chỉ sô PCI, DDCI trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 21/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )