Tên thủ tục Thủ tục công nhận điểm du lịch
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Cách thức thực hiện

Thực hiện 1 trong 3 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu kết quả

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành chính công

Chuyên viên

- Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn.

 

04 giờ

Mẫu

01, 02, 03, 04, 05, 06

Bước 2

Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh(nếu có).

- Niêm yết, công khai(nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị(nếu có).

- Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét.

44 giờ

Mẫu 02, 04, 05

Bước 3

Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch

Trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ.

- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở Du lịch phê duyệt thành phần đoàn thẩm định và lịch thẩm định điểm du lịch.

- Tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định trình Lãnh đạo xem xét quyết định trình UBND tỉnh.

80 giờ

Mẫu 02, 04, 05

Bước4

Ban Lãnh đạo

Lãnh đạo

- Xem xét nội dung, ký Tờ trình UBND tỉnh ra Quyết định.

- Chuyển bộ phận Văn thư.

16 giờ

Mẫu 02, 04, 05

Bước 5

Văn phòng

Văn thư

- Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.

- Gửi hồ sơ, tờ trình liên thông tới VP UBND tỉnh.

08 giờ

Mẫu 04, 05

Bước6

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Tiếp nhận hồ sơ, phân loại, trình lãnh đạo phê duyệt.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận Văn thư VP UBND tỉnh vào số văn bản, lưu hồ sơ. Gửi kết quả tới Văn thư Sở Du lịch.

80 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 7

Văn phòng

Văn thư

- Báo cáo Lãnh đạo Sở.

- Gửi kết quả tới Trung tâm Phục vụ HCC.

08 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 8

Trung Tâm PVHCC

Chuyên viên

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không tính thời gian

Mẫu 04, 05, 06.

 

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc x 8 giờ = 240 giờ

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không quy định

Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

(1) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ.

(2) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:

- Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;

- Có điện, nước sạch;

- Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;

- Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

(3) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

- Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;

- Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

- Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm;

- Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Biểu mẫu đính kèm

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch.

 

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận điểm du lịch.

 

Tên cơ quan Sở Du lịch Ninh Bình
Tên lĩnh vực Lữ hành
Tập tin đính kèm Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch.docx