Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Lãnh đạo Sở quản lý giai đoạn 2021-2026

Thứ Sáu, 19/02/2021

Ngày 19/02/2021, Sở Du lịch ban hành Văn bản số 103/HD-SDL về việc hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện lãnh đạo Sở quản lý giai đoạn 2021-2026

Xem chi tiết tại đây