Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 32-KL/TU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 05/12/2007 của Ban Thường vị Tỉnh ủy khóa XIX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”

Thứ Ba, 08/11/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục