Restaurants at Trang An Landscape Complex

Thursday, 05/01/2017

Nhà hàng Bến thuyền Tràng An/ Trang An pier restaurant
Địa chỉ (Add): xã Ninh Xuân (commune), Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.543.686
Website: nhahangbenthuyentrangan.vn
Nhà hàng Ba Cửa/Ba Cua restaurant
Địa chỉ (Add): thôn Tràng An (hamlet), xã Trường Yên (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.620.658
Website: www.bacua.com.vn
Nhà hàng Chính Thư/ Chinh Thu restaurant
Địa chỉ (Add): xã Ninh Xuân (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.618.953
Nhà hàng Phố Núi/Pho Nui restaurant
Địa chỉ (Add): xã Ninh Xuân (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02296.530.219
Nhà hàng Thanh Cao/Thanh Cao restaurant
Địa chỉ (Add): Xuân Sơn (hamlet), xã Trường Yên (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.620.081
Nhà hàng Mã Yên Quán/Ma Yen Quan restaurant
Địa chỉ (Add): xã Trường Yên (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.620.707
Nhà hàng Hữu Nghị/Huu Nghi restaurant
Địa chỉ (Add): thôn Chi Phong (hamlet), xã Trường Yên (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.620.515 
Website: denuininhbinh.vn
Nhà hàng Hoàng Giang/Hoang Giang restaurant
Địa chỉ (Add): núi Hang Cá (mountain), xã Trường Yên (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.620.072 
Website: hoanggiang.com.vn
Nhà hàng Tam Cốc/Tam Coc restaurant
Địa chỉ (Add): xã Ninh Hải (commune), huyện Hoa Lư (district)
Điện thoại/Tel: 02293.618.058
Website: www.tamcochotels.com

View more