Restaurants at Tam Diep city

Thursday, 05/01/2017
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thanh Nga restaurant

Add: Nam Sơn ward, Tam Điệp city

Phone number: 02293.864.312
Quý Nhân restaurant

Add: No 130, Trần Phú street, Tam Điệp city

Phone number: 0983 064 089

View more