Loại văn bản: Thông báo
vv-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-le-304-015-va-cao-diem-du-lich-he-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-day-manh-tuyen-truyen-tren-mang-xa-hoi-ve-hoat-dong-cua-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-tuyen-sinh-di-dao-tao-dai-han-o-nuoc-ngoai-nam-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-danh-muc-van-ban-qppl-con-hieu-luc-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
ve-viec-chuan-bi-noi-dung-tap-huan-thi-hanh-phap-luat-ve-nghe-thuat-bieu-dien Văn bản pháp luật Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-cung-cap-thong-tin-dia-diem-an-nghi-luu-tru-phuc-vu-to-chuc-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-to-chuc-chuong-trinh-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-tinh-ninh-binh-voi-cac-tinh-dong-bang-song-hong-va-mot-so-thanh-pho-lon Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-va-10-thang-nam-2022-nhiem-vu-trong-tam-thang-11 Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
vv-huong-dan-trien-khai-cong-tac-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Thông báo
thong-bao-thoi-gian-lam-viec-voi-ubnd-cac-huyen-ve-tinh-hinh-hoat-dong-du-lich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-doi-voi-lanh-dao-so-du-lich Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-chi-tieu-xet-tuyen-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-du-lich-nam-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-ban-chi-dao-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo
thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-giam-doc-so-y-te-truong-ban-chi-dao-tai-hoi-nghi-thuong-truc-ban-chi-dao-phong-chong-covid-19-nganh-y-te-ninh-binh-ngay-02012022 Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ quan khác Thông báo
thong-bao-ve-viec-cap-nhat-cac-vung-co-yeu-to-dich-te-phuc-tap Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-ve-viec-mo-cua-hoat-dong-cac-khu-du-lich-diem-du-lich-di-tich-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Sở Du lịch Thông báo
thong-bao-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản chỉ đạo điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình Thông báo
thong-bao-cho-phep-hoat-dong-tro-lai-mot-so-hoat-dong-dich-vu-tren-dia-ban-tinh Văn bản chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo