Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm 2018
Ngày 16/01/2018 Đảng ủy Sở Du lịch Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”
Mục đích tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ học tập và thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Qua đó, nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, nguyên tắc làm việc dân chủ, khoa học và nói đi đôi với làm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2018 trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.
Đối tượng triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong toàn Đảng bộ
Xem chi tiết kế hoạch

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.